Proiecte

de succes!

Împreună, transformăm ideile în planuri concrete, găsim soluțiile potrivite și le aplicăm. Experții noștri sunt aici!

euro-symbol-building

Coordonator de reformă/ Investiție Ministerul Educației

Consultanță specializată pe Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație

Îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil preponderent agricol

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), în calitatea de agenție de implementare a proiectelor PNRR în baza acordului cu Ministerul Educației, a publicat condițiile privind accesarea fondurile europene disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru finanțarea infrastructurii liceelor cu profil preponderent agricol.

În cadrul prezentului apel proiectele se depun exclusiv online prin platforma electronică dedicată PNRR. Data-limită pentru depunerea proiectelor este 21.11.2023, ora 23:59 (termenul-limită a fost prelungit cu o lună, vezi anunțul de mai sus).

Alocarea financiară totală este de 43 de milioane de euro, valoare eligibilă din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ținta asumată pentru această linie de finanțare este de minimum 57 de licee agricole care vor beneficia de sprijin financiar nerambursabil. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 650.000 de euro, iar fiecare beneficiar poate depune un singur proiect. Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.

Apelul finanțat prin Investiția 7 a PNRR este unul complex, prin integrarea a 3 componente:

  • Componenta I: Construcții noi;

  • Componenta II: Intervenții la construcții existente prin reabilitarea/renovarea infrastructurii, în special pentru asigurarea creșterii performanței energetice;

  • Componenta III: Dotarea cu materiale, mobilier, echipamente digitale specifice activității didactice și practice pentru liceele eligibile.

Solicitanți eligibili care pot depune cererea de finanțare în cadrul prezentului apel sunt:

  • unitățile de învățământ de stat acreditate, de nivel liceal profil tehnologic, cu peste 10% clase cu profil agricol, inclusiv cele cu profil silvic care se regăsesc în Lista unităților de învățământ eligibile (Anexa 14).

  • UAT la nivel de municipiu, oraș, comună, pentru o unitate de învățământ descrisă la punctul 1, care este în administrarea sa.

Scopul prezentei linii de finanțare îl reprezintă creșterea atractivității învățământului profesional agricol, prin finanțarea îmbunătățirii infrastructurii și dotării cu materiale didactice specifice pentru pregătirea viitorilor fermieri antreprenori și a salariaților în domeniile agriculturii și a celor conexe acesteia. Clădirile, sălile de clasă, laboratoarele și dotările, respectiv, infrastructura educațională, constituie elemente vitale ale mediilor de învățare din școli, deoarece are efecte asupra îmbunătățirii predării, a rezultatelor școlare ale elevilor și asupra reducerii abandonului școlar.

Ghidul solicitantului

Timpul rămas pănă la termenul limită de depunere al proiectului

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) - Școli mici

În cadrul acestei investiții, unitățile de învățământ eligibile vor fi sprijinite astfel:

1. Prin grant alocat direct unității de învățământ pentru o categorie de activități eligibile și necesare a se implementa la nivel de unitate de învățământ, vizând:

● Activități de identificare și monitorizare a elevilor în risc de abandon școlar;

● Activități pedagogice și de sprijin;

● Activități extracurriculare/extrașcolare;

● Activități de informare, consiliere, asistență și educație a părinților/ tutorilor legali;

● Activități de sprijin organizate în parteneriat cu alte autorități și instituții competente sau cu alți actori din comunitatea locală;

●  Subvenții, ajutoare, premii, burse pentru beneficiarii proiectului;

●  Lucrări de amenajare minore, achiziționarea de bunuri (opționale).

2. Prin achiziții centralizate, realizate de Ministerul Educației, prin UMPFE, pentru unitățile de învățământ, cu scopul de a le sprijini din punct de vedere administrativ, urmărindu-se:

● Organizarea unor cursuri de formare la nivel regional/național pe teme relevante pentru prevenirea abandonului școlar pentru beneficiarii de granturi;

● Achiziționarea și distribuirea unor bunuri și servicii de digitalizare, respectiv dotări cu echipamente și materiale didactice pentru școlile beneficiare;

● Mentorat și sprijin pentru personalul didactic – beneficiarii de granturi;

Solicitanții eligibili sunt unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, eligibile în cadrul Schemei de Granturi PNRAS – Școli Mici, conform Anexei 2 din cadrul Ghidului solicitantului.

Alocarea financiară pentru apelul de proiecte este de 25 de milioane de euro, iar pentru achizițiile centralizate – de maximum 25 de milioane de euro, însumând un total de 50 de milioane de euro dedicate sprijinirii școlilor mici.

Scopul măsurilor urmărite atât prin prin acest apel, cât și prin achizițiile centralizate vizează prevenirea și reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, incluzând:

  • Reducerea absenteismului;

  • Creșterea rezultatelor școlare, inclusiv recuperarea pierderilor în învățare/întârzierilor în dezvoltarea competențelor de bază (scris, citit, socotit), respectiv a competențelor corespunzătoare vârstei elevilor;

  • Creșterea motivației elevilor pentru învățare și continuarea studiilor;

  • Dezvoltarea abilităților socio-emoționale, inclusiv autonomie, perseverență, abilități sociale, comunicare și colaborare.

Ghidul solicitantului

Timpul rămas pănă la termenul limită de depunere al proiectului

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Alte apeluri C15. Educație 2023

Denumire apel: C15-I2 Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate( servicii complementare grupuri defavorizate
Descriere scurtă: servicii complementare
Zona geografică: național
Alocare conform PNRR (EUR): 103.000.000 EUR
Tip solicitant: operatori publici și privati
Apel competitiv: da
Apel dată lansare: trim 1/2023
Apel dată închidere: trim 1/2023
Contractare dată finalizare: trim 2/2023
Implementare dată început: trim 2/2023
Implemenare dată finalizare: trim 1/2024

Denumire apel: C15-I3 Dezvoltarea programului-cadru pentru formarea continuă a profesioniștilor care lucrează în servicii de educație timpurie
Descriere scurtă: formare personal educatie timpurie
Zona geografică: național
Alocare conform PNRR (EUR): 14.330.000 EUR
Tip solicitant: furnizori programe de formare publici/ privați
Apel competitiv: da
Apel dată lansare: trim 1/2023
Apel dată închidere: trim 2/2023
Contractare dată finalizare: trim 4/2023
Implementare dată început: trim 4/2023
Implemenare dată finalizare: trim 4/2025

Denumire apel: C15-I10 Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi – apel pentru dezvoltarea retelei de scoli verzi (microbuze achizitie centralizata)
Descriere scurtă: achizitie microbuze verzi
Zona geografică: național
Alocare conform PNRR (EUR): 225.000.000 EUR
Tip solicitant: Unități de învățământ preuniversitar de stat
Apel competitiv: da
Apel dată lansare: trim 1/2023
Apel dată închidere: trim 2/2023
Contractare dată finalizare: trim 3/2023
Implementare dată început: trim 3/2023
Implemenare dată finalizare: trim 2/2025

Denumire apel: C15-I8 Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic
Descriere scurtă: formare personal didactic
Zona geografică: național
Alocare conform PNRR (EUR): 80.000.000 EUR
Tip solicitant: Universități / CCD / operatori publici și privați de formare profesională continuă
Apel competitiv: da
Apel data lansare: trim 1/2023
Apel dată închidere: trim 2/2023
Contractare dată finalizare: trim 4/2023
Implementare dată început: trim 4/2023
Implemenare dată finalizare: trim 3/2025

Denumire apel: C15-I4 Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar – PNRAS runda a II – a
Descriere scurtă: PNRAS runda II
Zona geografică: național
Alocare conform PNRR (EUR): 278.000.000 EUR
Tip solicitant: Unități de învățământ preuniversitar
Apel competitiv: da
Apel dată lansare: trim 2/2023
Apel dată închidere: trim 2/2023
Contractare dată finalizare: trim 3/2023
Implementare dată început: trim 3/2023
Implemenare dată finalizare: trim 4/2023

Denumire apel: C15-I18 Granturi pentru unitățile de învățământ pilot
Descriere scurtă: grant unitati pilot
Zona geografică: național
Alocare conform PNRR (EUR): 12.000.000 EUR
Tip solicitant: Unitățile de învățământ
Apel competitiv: da
Apel dată lansare: trim 2/2023
Apel dată închidere: trim 2/2023
Contractare dată finalizare: trim 3/2023
Implementare dată început: trim 4/2023
Implemenare dată finalizare: trim 4/2026

Denumire apel: C15-I12 Schema de grant pentru consorții școlare rurale
Descriere scurtă: grant consortii scolare rurale
Zona geografică: național
Alocare conform PNRR (EUR): 29.970.000 EUR
Tip solicitant: Operatori publici și privați
Apel competitiv: da
Apel dată lansare: trim 2/2023
Apel dată închidere: trim 3/2024
Contractare dată finalizare: trim 4/2024
Implementare dată început: trim 4/2024
Implemenare dată finalizare: trim 2/2026

Suma in lei aprobata in anul 2023

Suma in lei a proiectelor in evaluare

Proiecte in implementare

Pro Euro Consult este specializată în proiecte ce sprijină crearea unui mediu de învățare prietenos, pentru toți elevii din România.

Flexibilitatea și experiența noastră vă vor ajuta să transformați în realitate ceea ce vă propuneți. Oferim soluții complete de accesare și implementare a proiectelor finanțate prin fonduri europene.

Despre noi

Ce știm să facem

De la identificarea oportunităților de finanțare, scrierea proiectului sau pregătirea documentației de clarificări și până la faza finală, vă oferim o gamă largă de servicii ce acoperă integral fazele de implementare și post implementare ale unui proiect finanțat cu fonduri europene. Echipa noastră dispune de toate resursele și cunoștințele necesare pentru a vă facilita înțelegerea mecanismelor și principiilor finanțării din fonduri europene, astfel încât deciziile dumneavoastră să fie luate corect și la timp. 

Sprijinim cele mai îndrăznețe obiective! Suntem parte din reușita oricărui proiect!

Monitorizare oportunități

Monitorizăm permanent noi oportunități de finanțare și actualizăm zilnic calendarul acestora.

Scriere și întocmire proiect

Optimizăm proiectul, astfel încât să respecte condițiile și criteriile de eligibilitate și să aibă șanse maxime de aprobare.

Monitorizarea proiectului și managementul investiției

Parcurgem împreună cu clientul toți pașii necesari managementului de proiect în etapa de implementare, proceduri de achiziții, întocmire cereri de rambursare, operarea modificărilor necesare etc.

Identificare surse de finanțare

Pentru clienții noștri analizăm liniile de finanțare potrivite și o identificăm pe cea mai potrivită pentru stabilirea eligibilității beneficiarului și a ideii de proiect.

Evaluare și contractare

Pregătirea documentației de clarificări emise de autoritatea competentă, asistență la semnarea Contractului de Finanțare.

Monitorizare de proiect

Evaluare/ verificarea documentelor deja depuse sau în curs de depunere: cerere de finanțare, planul de afaceri, buget, rapoarte financiare, rapoarte tehnice. Puteți apela la noi în orice etapă a unui proiect pentru recomandări în vederea obținerii finanțării sau pentru implementarea cu succes a acesteia.

Sunteți pregătit pentru următorul nivel?